Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); merkezi İzzetpaşa Mahallesi Yeni Yol Caddesi No 3 Kat 2 Nurol Tower Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Küresel İnovasyon Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“aZall”) ile www.azall.com (Portal) üzerinden üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir. 
1.2. “aZall” ve “Üye” işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
2.1. “aZall” www.azall.com web sitesini işletmekte olup 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
2.2. Üye, bu Sözleşme’ye taraf olarak Portal’a üye olmak, hizmetlerden faydalanmak ve Portal üzerinden satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’da satılan ürün/hizmetleri satın almak istemektedir.
2.3. İşbu Sözleşme’nin konusu, mülkiyeti aZall’a ait olan E-Ticaret Portalı’ndan (www.azall.com) Üye’lerin yararlanma şart ve koşullarının belirlenmesidir.
2.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi yalnızca Taraflar arasındaki ilişkiyi düzenlemekte olup Portal’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki bu Sözleşme kapsamına girmemektedir. 
2.5. “aZall”, “Üyeler” ya da “Üye Olmadan Alışveriş Yapan Misafir Kullanıcılar” ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler ve Misafir Kullanıcılar, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabilecektir.


3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, işbu sözleşmenin taraflarca onaylanması ve Üye sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel biçimde doldurulması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (On sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 
3.2. Üye, Portal’a kaydolurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, aZall’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.3. Üyenin gerçekte kim olduğunun tespitinde ihtilaf olması halinde, aZall ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir mal ya da hizmet alımı için ödeme yapan en son kişinin Üye hesabının sahibi olduğunu kabul ederek bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
3.4. Üye, aZall tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından aZall’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, izinsiz kullanımdan dolayı aZall’ın her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.5. Üye, Portal’ı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.
3.6. Üye, Portal’ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.7. Portal’da Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin aZall ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı aZall’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.8. “aZall” 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “Aracı Hizmet Sağlayıcı”, “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve “Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca “Yer Sağlayıcı” konumundadır. Bu nedenle 3.5, 3.6 ve 3.7 sayılı maddelerde belirtilen şekillerde yayınlanmış içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak aZall söz konusu içeriği dilediği zaman kontrol etme ve erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir.
3.9. aZall, “Üyeler” ya da “Üye Olmadan Alışveriş Yapan Misafir Kullanıcılar” ile Satıcılar arasında akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinden sorumlu değildir. Üye ya da Üye Olmadan Alışveriş Yapan Misafir Kullanıcı, aZall’ın mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Sanal Mağaza’da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından, gerekli diğer belgelerin tesliminden, satış sonrası gereksinim duyulan servis vb. hizmetlerden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
3.10. aZall; Üyelerin şahsi bilgisayar, telefon, tablet vb. her türlü cihazının kullanımı sırasında, Üyeden kaynaklanan nedenlerle Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, bu hususlarla ilgili aZall’dan herhangi bir gerekçeyle tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.
3.11. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye aittir.
3.12. Üye, Portal üzerinde orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacağını, aZall’ın önceden yazılı izni alınmaksızın Portal üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği ve veri taraması gibi yazılımlar veya sistemler kullanmayacağını ve bu şekilde Portal’dan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak yayınlamayacağını ve kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.13. Üye, Portal’da sunulan kampanya ve avantajları kötü niyetle ve haksız fayda sağlama amacına yönelik kullanmayacağını, kampanya koşullarını kötü niyetle ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  
3.14. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup; aZall bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır. 
3.15. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, aZall’ın Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı Üyeden tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.16. aZall’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin üyeliğini silme hakkı vardır. Ayrıca kanunen saklanması zorunlu olan veriler dışında müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı da aZall’a aittir. Üye bu tasarrufu önceden kabul eder. 
3.17. “www.azall.com” internet sitesi yazılımı, alan adı, tasarımı, “aZall – A’dan Z’ye Her Şey” markası ve logosu ve bunlara ilişkin olarak aZall tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo ve içerik aZall mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu haklar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.18. “aZall” tarafından Portal’ın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.19. “aZall”; Üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için Üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyenin açık rızası ya da diğer hukuka uygunluk sebeplerine bağlı olarak Üyenin kişisel bilgilerini kullanabilir. Bununla ilgili olarak web sitesinde Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Çerez Politikası, Aydınlatma Metinleri ve Açık Rıza Formları Portal içerisinde yayınlanmaktadır.
3.20. Portal’a üye olan Üyenin açık rıza göstermesi halinde; aZall tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulacaktır. 
3.21. “aZall”, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Portal’da kayıtlı Üye bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.22. “aZall”, Portal’ın siber güvenliğinin sağlanması ile ilgili olarak gerekli ve güncel tedbirleri almaktadır. Üyelerin kendi kişisel bilgisayar, telefon, tablet vs. için kendi kişisel koruma tedbirlerini alması gerekmektedir. Bu bağlamda, Üye kendi kişisel cihazından, kullandığı yazılımlardan, işletim sisteminde oluşabilecek hatalardan ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
3.23. aZall, Üyelik Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her bir hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.24. Taraflar, HMK 193 uyarınca aZall tarafından tutulan bilgisayar kayıtlarının olası uyuşmazlıklarda tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul edileceğini ve bu hususun bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ve beyan eder. 


4. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER
4.1. İşbu Sözleşme, Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya aZall tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Tarafların bu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilme hakkı vardır. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.
4.2. “aZall”, Üye tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ihlal edilmesi durumunda Üyenin üyeliğini iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilme, askıya alma, dava ve takip yollarına başvurma haklarına sahiptir.


5. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
5.1. “aZall”, Üyelerin Portal’da sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuata göre işlemekte, muhafaza etmekte ve gerekli hallerde yetkili kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. 
5.2. Bu hususlarla ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Çerez (Cookie) Politikası ve Üye Aydınlatma Metni www.aZall.com adresinde yer almaktadır. 
5.3. İşbu sözleşmeyi imzalayan Üye yukarıda sayılan metinleri okuduğunu ve bu hususlarda veri sorumlusu tarafından bilgilendirildiğini kabul eder. 


6. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
6.1. İşbu Sözleşme’ye ilişkin ihtilafların yorumlanmasında, uygulanmasında ve çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.


7. YÜRÜRLÜK
7.1. Üyenin, Üye kaydı yapması işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. 
7.2. Bu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. …../…../2020

Küresel İnovasyon Elektronik Ticaret ve Bilişim                                            ÜYE
Hizmetleri Anonim Şirketi (AZALL)